Notaris Herwig, notariskantoor te Vlissingen, voor Zeeland en daarbuiten

Splitsing in appartementsrechten

Appartementsrechten ontstaan doordat de eigenaar van een gebouw, bijvoorbeeld een pensioenfonds, een beleggingsmaatschappij of een woningbouwvereniging, besluit dat gebouw te splitsen in afzonderlijke juridische eenheden (woningen en/of winkels), meestal met de bedoeling deze te verkopen hetzij aan de huurders hetzij, als het nieuwbouw betreft, aan degenen die op de koopadvertentie afkomen.

De splitsing in appartementen wordt vastgelegd in een notariële akte, te weten de 'splitsingsakte'. Op een daarbij behorende splitsingstekening worden de grenzen tussen de verschillende appartementen onderling en die van de gemeenschappelijke ruimten exact aangegeven. De splitsingstekening en de splitsingsakte worden samen in de openbare registers van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers ingeschreven en zijn voor iedereen op te vragen en in te zien.

Een van de belangrijkste onderdelen van de splitsingsakte is het reglement van splitsing. In het reglement van splitsing zijn bepalingen en voorschriften opgenomen, die men zou kunnen noemen de gedragsregels voor eigenaars/bewoners. In vrijwel alle splitsingsakten wordt verwezen naar het zogenaamde Modelreglement. Dit reglement werd opgesteld door de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie en is opgenomen in een boekje, dat bij iedere notaris verkrijgbaar is.

Iedere appartementseigenaar is van rechtswege lid van de vereniging van eigenaars van het betreffende gebouw. Het doel van de vereniging is in de wet omschreven, te weten: de behartiging van de gemeenschappelijke belangen van de eigenaars. Daaronder valt in de eerste plaats de instandhouding en het onderhoud van het gebouw en de daarbij behorende technische installaties. Dus het bijhouden van het binnen- en buitenschilderwerk, het dak, de c.v.-installatie, de trappen, gangen, liften, galerijen en hal, enzovoorts.

De eigenaar van een flatwoning betaalt periodiek - meestal per maand of per drie maanden - aan de vereniging van eigenaars de zogenaamde servicekosten. Daarvan wordt doorgaans voldaan: de stookkosten en ketelonderhoud (bij blokverwarming), verzekering van het gebouw, schoonmaakkosten van trappen en gangen, onderhoud van metselwerk, schilderwerk, kosten onderhoud/vervanging technische installaties enzovoorts. 

Terug

Testament updaten

Erfrecht

Testamentscan