Notaris Herwig, notariskantoor te Vlissingen, voor Zeeland en daarbuiten

Verklaring van erfrecht/executele

Wat moet ik meebrengen?
Voor het opstellen van een verklaring van erfrecht/executele zijn de volgende gegevens nodig:

- het bewijs van overlijden;
- het laatste woonadres van de overledene;
- indien van toepassing en aanwezig het afschrift van het laatste testament van de overledene;
- indien van toepassing en aanwezig het trouwboekje van de overledene, waarbij dan tevens kan worden aangegeven of de overledene in gemeenschap van goederen was gehuwd of niet;
- persoonsgegevens van alle erfgenamen (volledige namen, adres,  geboortedatum en   geboorteplaats), waarbij tevens kan worden aangegeven wie de gevolmachtigde (degene die de nalatenschap gaat afwikkelen) moet worden;
- legitimatiebewijzen van alle erfgenamen.

U mag van al deze documenten kopieën maken.

Keuzemogelijkheden
De wet geeft een aantal keuzemogelijkheden aan een erfgenaam om zijn positie te bepalen. Hij/zij kan de nalatenschap: zuiver aanvaarden, beneficiair aanvaarden of verwerpen.

zuiver aanvaarden: In dat geval worden de schulden door de erfgenaam/erfgenamen gezamenlijk gedragen en moeten zij door de erfgenaam/erfgenamen worden voldaan, ook wanneer de schulden de baten van de nalatenschap overtreffen. Als er geen testament is (of een testament waarin de wettelijke verdeling van toepassing wordt verklaard) en de langstlevende blijft over met minimaal één eigen kind van de overledene, is de wettelijke verdeling van toepassing. Blijken er dan meer schulden dan bezittingen te zijn, kunnen de kinderen niet verplicht worden uit eigen vermogen in het tekort bij te dragen; hun erfdeel (vordering) bedraagt in dat geval echter nihil.
beneficiair aanvaarden: Dit betekent, dat de erfgenamen niet met hun gehele vermogen aansprakelijk zijn voor de schulden van de nalatenschap. Alleen de bezittingen die tot de nalatenschap behoren dienen de schuldeisers tot verhaal. De nalatenschap moet in beginsel volgens strikte regels worden afgewikkeld. Deze wijze van aanvaarding is aangewezen, als het onduidelijk is of de schulden de waarde van de bezittingen overtreffen.
verwerpen: In dat geval komen alle aanspraken op de nalatenschap te vervallen. De erfgenaam die verwerpt, wordt geacht nooit erfgenaam te zijn geweest. Het erfdeel van iemand die verwerpt, wordt dan verkregen door zijn/haar kinderen en bij afwezigheid hiervan door de overige door de wet geroepen erfgenamen. Bij testament kan van deze wettelijke regeling worden afgeweken.

Gang van zaken: Alle erfgenamen krijgen een verklaring toegestuurd waarmee zij zuiver kunnen aanvaarden, beneficiair aanvaarden of verwerpen. Deze verklaring dient te worden ondertekend op ons kantoor, of bij een notaris naar keuze, om de handtekening te legaliseren. De kosten daarvoor kunnen per notariskantoor verschillen. Als er beneficiair aanvaard wordt of verworpen, worden door de rechtbank griffiekosten in rekening gebracht. Bij zuivere aanvaarding is dat niet het geval.

Indien ook onroerende zaken aanwezig zijn verzorgen wij desgevraagd ook de inschrijving van een afschrift van de verklaring van erfrecht in het kadaster. De kosten hiervoor kunt u (telefonisch) opvragen bij ons kantoor.
Zodra wij alle gelegaliseerde en ondertekende verklaringen retour hebben ontvangen, kunnen wij de verklaring van erfrecht opmaken en afschriften daarvan aan de erfgenamen toezenden.


Energielabel

Handtekening