Notaris Herwig, notariskantoor te Vlissingen, voor Zeeland en daarbuiten

Scheiden in goed overleg

 

Als partners hun huwelijk of partnerschap willen ontbinden staat daarvoor een aantal wegen open: ieder kan een advocaat in de arm nemen die zijn of haar belangen behartigt. Deze advocaten zullen proberen een convenant tot stand te brengen, waarin afspraken staan over alimentatie voor elkaar, alimentatie voor de kinderen, het gezag over de kinderen, de verdeling van de algehele gemeenschap van goederen, dan wel de afwikkeling van de huwelijksvoorwaarden en de verevening aanspraken op ouderdomspensioen. Daarna zal de rechtbank worden verzocht het huwelijk te ontbinden. Indien partijen niet tot een convenant kunnen komen, zal de rechter over al die onderwerpen een besluit moeten nemen. De beschikking van de rechtbank moet vervolgens worden ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand van de gemeente waar het huwelijk is voltrokken. Vanaf dat moment is het huwelijk of het partnerschap ontbonden. Als de woning aan een van de partners wordt toegedeeld, zal tenslotte een notaris een verdelingsakte moeten opmaken, waarbij de woning wordt geleverd. Eventueel moet ook ontslag van aansprakelijkheid worden gevraagd van degene die niet de woning overneemt bij de hypothecaire financier.

Partners kunnen gezamenlijk een echtscheidingsbemiddelaar inschakelen. Zij kiezen er dan voor hun conflicten op te lossen door bemiddeling (mediation) in plaats van via de rechter. Bemiddeling is een vrijwillig, vertrouwelijk proces, dat escalatie kan voorkomen. De bemiddelaar is een neutrale derde, die partijen helpt tot een (schriftelijke) overeenkomst te komen. De bemiddelaar begeleidt hen bij dit proces, maar neemt geen beslissingen; die nemen de partijen zelf. Als partners besloten hebben te gaan scheiden, dan kunnen zij bemiddeling gebruiken om kwesties op te lossen rond de kinderen, de bezittingen en schulden, alimentatie, pensioenen enzovoorts. Allerlei mogelijkheden worden besproken voordat zij beslissen wat het beste voor hen is. Zij tekenen de overeenkomst pas als zij beiden vinden dat de kwesties voor alle betrokkenen naar tevredenheid zijn geregeld.

Nadat de overeenkomst getekend is, wordt de aanvraag van de echtscheiding met een gezamenlijk verzoek bij de rechtbank ingediend. Met ingang van 1 maart 2009 is het niet meer mogelijk om een huwelijk buiten de rechter om te ontbinden. De beëindiging van het geregistreerd partnerschap buiten de rechter om is niet meer mogelijk als er minderjarige kinderen aanwezig zijn.

Tenslotte zal een akte tot levering moeten worden opgemaakt door een notaris.

Mr. Guido Herwig heeft zich gespecialiseerd tot mediator en echtscheidingsbemiddelaar. Hij kan de hele gang van zaken aanbieden: het bemiddelen om tot een convenant te komen inclusief alimentatieberekening, het opstellen van het convenant met een zorgregeling voor de minderjarige kinderen, het laten indienen van het verzoek tot echtscheiding bij de rechtbank , het opmaken van de verdelingsakte (eventueel met hypotheekakte), het begeleiden van de financiële afwikkeling, het aanvragen van ontslag van aansprakelijkheid en het informeren van de pensioenfondsen.

Als partners besluiten de scheiding door bemiddeling te regelen in plaats van via procederen, dan kan een oriënterende afspraak voor de bemiddeling worden gemaakt. Tijdens dit gesprek wordt de gang van zaken tijdens bemiddeling nader toegelicht. Besproken wordt wat u wel en niet van de bemiddelaar kunt verwachten en wat van u beiden verwacht wordt. Aan de orde komen de neutrale positie van de bemiddelaar, de noodzaak dat beide partijen openheid van zaken geven, het beroepsgeheim van de bemiddelaar en de noodzakelijke vertrouwelijkheid in het omgaan door partijen met de gegevens die ter tafel komen. Ook de kosten worden besproken en uiteindelijk wordt een bemiddelingscontract gesloten, zoals dat gebruikelijk is volgens de beroepscode van mediators.

Bemiddeling kan meestal starten binnen één week na de aanvraag. De eerste bemiddelingssessie duurt meestal anderhalf à twee uur inclusief het oriënterende gedeelte. In het algemeen duren volgende sessies één à anderhalf uur. Alle bemiddelingssessies worden in principe gehouden met beide partners. Soms kan het nodig zijn om één of meer individuele gesprekken te voeren om de voortgang van de bemiddeling te waarborgen of te verhogen. De noodzaak van een individueel gesprek wordt altijd eerst tijdens een gezamenlijk gesprek door de bemiddelaar aan de orde gesteld. Hetgeen in een individueel gesprek aan de orde is gekomen, wordt in hoofdlijnen bij het volgende bemiddelingsgesprek gemeld. Het is raadzaam bij een bespreking, indien mogelijk, de volgende zaken mee te brengen: geldige identiteitsbewijzen, huwelijksboekje, eigendomsbewijs woning, laatste saldo-opgaven van hypotheek- en andere schulden, recente bankafschriften, polissen van verzekering, laatste aangiften en aanslagen inkomstenbelasting, recente salarisspecificaties, opgaven pensioenfondsen, laatste jaarrekeningen onderneming, statuten BV en aandeelhoudersregister, kentekenbewijzen en andere stukken waarvan u denkt dat zij van belang kunnen zijn. 

Als bemiddeling u aanspreekt, maar u bent desondanks onzeker over de mogelijkheden in uw geval, dan bieden wij u de mogelijkheid om kosteloos een oriënterend gesprek met notaris Herwig te voeren. Ook zo’n oriënterend gesprek vindt bij voorkeur plaats met beide partners.


Testamentscan