Notaris Herwig, notariskantoor te Vlissingen, voor Zeeland en daarbuiten

Nalatenschappen

Na het overlijden is vaak een 'verklaring van erfrecht' nodig. Zo'n verklaring moet door de notaris worden opgemaakt. De notaris zoekt uit wie de erfgenamen van de overledene zijn en gaat na of er een testament bestaat. Na afgifte van een afschrift van de verklaring van erfrecht aan de bevoegde erfgena(a)m(en) of de eventueel in een testament benoemde executeur, kunnen de erfgenamen of de executeur vaak zelf de nalatenschap verder afwikkelen. Zodra er echter in een testament is bepaald, dat er een legaat moet worden afgegeven of dat de erfdelen moet worden vastgesteld, is er een notariële akte nodig.

Indien de erfgena(a)m(en) de afwikkeling van de nalatenschap wensen over te laten aan de notaris, dan kan de notaris, naast het opmaken van de verklaring van erfrecht, onder andere nog de volgende werkzaamheden verrichten:

  • het verzorgen van de aangifte erfbelasting
  • het inventariseren van de samenstelling en de omvang van de nalatenschap per de overlijdensdatum;
  • het voeren van de administratie, het eventueel doen van aangifte voor inkomstenbelasting en het beheer van de nalatenschap;
  • het inventariseren van de mutaties vanaf de overlijdensdatum;
  • het opstellen van de rekening en verantwoording;
  • het begeleiden van de afspraken over de verdeling van de nalatenschap;
  • het zorgdragen voor de financiële afwikkeling, zoals het innen van banktegoeden, het betalen van schulden, het uitkeren aan legatarissen en erfgenamen volgens de uitdelingslijst;
  • het passeren van de notariële akte van verdeling/vaststelling van de erfdelen.
Meer informatie over verklaringen van erfrecht vindt u onder het kopje 'Informatie'.

Terug

Testament updaten

Erfrecht

Testamentscan