Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1
Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1.de notaris: mr. Femke de Nooijer, notaris gevestigd in de gemeente Vlissingen, haar waarnemer en haar medewerkers, die (mede) met de uitvoering van de opdracht zijn belast;

2.de opdrachtnemer: de eenmanszaak Notaris Herwig, gevestigd te Vlissingen, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 83093311, waarvan mr. Femke de Nooijer de eigenaar is;

3.de opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, die uitdrukkelijk of stilzwijgend (mede) de opdracht geeft tot dienstverlening door de notaris;

4.de opdracht: de overeenkomst in de zin van artikel 7:400 van het Burgerlijk Wetboek (BW), waarbij de notaris zich jegens de opdrachtgever verplicht tot het verrichten van bepaalde diensten;

5.de cliënt: degene ten behoeve van wie de werkzaamheden worden uitgevoerd;

6.de KNB: de publiekrechtelijke rechtspersoon Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie, gevestigd te 's-Gravenhage;

7.de derdengeldenrekening: de bankrekening als bedoeld in artikel van 25 lid 1 van de Wet op het notarisambt van de notaris, die uitsluitend bestemd is voor gelden die de notaris in verband met zijn werkzaamheden als zodanig onder zich neemt en waarvan het nummer op het briefpapier is vermeld.

 

Artikel 2
Werkingssfeer

1.Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden, geen daarvan uitgezonderd, tenzij tussen de notaris en de opdrachtgever/cliënt uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

2.Deze algemene voorwaarden zetten de daarmee strijdige algemene voorwaarden van de opdrachtgever/cliënt opzij in de verhouding tussen de notaris en de opdrachtgever/cliënt.

 

Artikel 3
Opdracht/Voorlichting over financiële gevolgen

1.Opdrachten worden door de notaris uitsluitend uitgevoerd ten behoeve van de opdrachtgever; derden kunnen daaraan in geen enkel opzicht rechten ontlenen. Indien opdracht wordt gegeven door een ander dan de cliënt is de notaris bevoegd van de cliënt een opdrachtbevestiging te verlangen.

2.Opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn gegeven aan en aanvaard door de notaris, ook indien het uitdrukkelijk of stilzwijgend de bedoeling is dat een bepaalde persoon de opdracht uitvoert. De werking van artikel 7:404 BW wordt dan ook uitgesloten. In dit kader wordt eveneens uitgesloten de werking van artikel 7:407 lid 2 BW, dat bepaalt dat hoofdelijke aansprakelijkheid ontstaat indien twee of meer personen een opdracht hebben ontvangen.

3.Opdrachtgever/cliënt is verplicht alle voor de behandeling van de opdracht noodzakelijke gegevens aan de notaris te verstrekken, in te staan voor de juistheid, de volledigheid en de betrouwbaarheid van de door hem verstrekte gegevens, en bij wijzigingen in die gegevens de notaris zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen. Indien de notaris, doordat de opdrachtgever/cliënt onjuiste, onvolledige of onbetrouwbare gegevens verstrekt, schade lijdt of extra kosten moet maken om de opdracht alsnog correct uit te kunnen voeren, behoudt de notaris zich het recht voor deze schade en kosten bij de opdrachtgever/cliënt in rekening te brengen.

4.De notaris licht de cliënten tijdig en duidelijk voor over de financiële consequenties van zijn inschakeling.

5.De notaris deelt tijdig aan de cliënten mee wanneer meer kosten in rekening zullen worden gebracht dan afgesproken.

6.De notaris mag de kosten van zijn werkzaamheden niet brengen ten laste van een andere opdracht, ander deel van de opdracht of een ander dan de cliënt.

 

Artikel 4
Honorarium, verschotten en meerwerk

1.Voor de dienstverlening brengt de notaris de, voor de periode waarin de diensten worden verleend, geldende en bij de notaris gebruikelijke tarieven in rekening, tenzij tussen de opdrachtgever en de notaris schriftelijk anders is overeengekomen.

2.Het tarief wordt verhoogd met de door de notaris voorgeschoten kosten (verschotten), de overdrachtsbelasting, de omzetbelasting, gemaakte reiskosten, griffierechten, taxatiekosten, vertaalkosten, kadasterkosten, kosten uittreksels, kosten telefonische overboekingen, kosten expres- en/of koeriersdiensten, excessieve of ongebruikelijke portokosten en dergelijke, berekend naar de voor de betreffende periode door de betreffende instanties gehanteerde tarieven.

Deze opsomming kan niet worden gebruikt om andere niet genoemde kosten of voorschotten uit te sluiten.

3.De notaris is bevoegd werkzaamheden die verricht worden, zonder dat deze uiteindelijk leiden tot een notariële akte, aan de cliënt te declareren op basis van de door de notaris en de betreffende medewerkers aan de opdracht bestede tijd, tegen de bij de notaris gebruikelijke uurtarieven, tenzij de opdrachtgever en de notaris schriftelijk anders overeenkomen.

4.In geval een opdracht binnen achtenveertig (48) uur voor de geplande afspraak wordt uitgesteld, behoudt de notaris zich het recht voor extra kosten in rekening te brengen aan opdrachtgever.

5.De kosten welke door de notaris worden gemaakt ten gevolgen van de woonplaatskeuze op zijn kantoor, komen voor rekening van de verzoekende opdrachtgever.

6.Alle uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

7.Bij de opdrachtbevestiging wordt aangegeven wat gebruikelijke werkzaamheden zijn, die in de offerte zijn begrepen, en wat ongebruikelijke werkzaamheden zijn, die tegen het voor de betreffende periode geldende uurtarief in rekening kunnen worden gebracht.

8.De notaris behoudt zich het recht voor zijn honorarium tenminste eenmaal per jaar aan te passen in verband met veranderde kostprijzen en inflatiecorrectie.

 

Artikel 5
Declaraties/betalingen

1.De door de notaris opgegeven kosten voor werkzaamheden worden vermeerderd met de wettelijk verschuldigde omzetbelasting, tenzij anders vermeld.

2.Bij opdrachten waarvan de behandeling een periode van meer dan een maand in beslag neemt, heeft de notaris het recht voorschotnota's/tussentijdse declaraties te verzenden. Uitvoering van een opdracht mag worden opgeschort zolang een declaratie door opdrachtgever niet is voldaan.

3.Indien de opdrachtgever een ander is dan de cliënt, verbindt de opdrachtgever zich hoofdelijk met de cliënt voor betaling van de declaraties.

4.Het eindbedrag van een nota van afrekening bij registergoedtransacties in verband met het opmaken van een notariële akte moet steeds uiterlijk vóór het tijdstip van het opmaken van de betreffende akte op de derdengeldenrekening zijn bijgeschreven. Een opdracht aan of bevestiging daarvan door de bank van de opdrachtgever is daartoe niet voldoende.

5.Iedere andere door de notaris aan de opdrachtgever uitgereikte declaratie moet bij het ondertekenen van de notariële akte worden voldaan, tenzij met de opdrachtgever uitdrukkelijk is overeengekomen dat betaling op de eigen bankrekening van het kantoor uiterlijk  binnen veertien dagen na de factuurdatum moet plaatsvinden.

6.Vanaf de datum dat de betaling door opdrachtgever plaats had moeten vinden tot de datum van betaling is opdrachtgever, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling is vereist, in verzuim. Vanaf dat moment is opdrachtgever de wettelijke rente verschuldigd over het volledige bedrag van de declaratie, waarbij een gedeelte van een maand telt voor een volle maand. Alles onverminderd de verdere rechten die de notaris ter zake kan uitoefenen.

7.Alle kosten van invordering, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, komen voor rekening van de opdrachtgever. De incassokosten bedragen:

-vijftien procent (15%) van de hoogte van de declaratie met een minimum van veertig euro (€ 40,00) over de eerste € 2.500,00;
-tien procent (10%) van de volgende € 2.500,00; en
-vijf procent (5%) over de volgende € 5.000,00.

8.Op onze dienstverlening is de klachten- en geschillenregeling notariaat van toepassing. Zie ook www.knb.nl en www.degeschillencommissie.nl.

 

Artikel 6
Annulering/uitstel

In geval van annulering van een opdracht is opdrachtgever in elk geval verschuldigd de kosten die voor een dossier zijn gemaakt, te weten: het aantal aan het dossier bestede uren vermenigvuldigd met het uurloon van de desbetreffende medewerker, verhoogd met de in artikel 4 lid 1 bedoelde kosten en de verschuldigde omzetbelasting.

 

Artikel 7
Archivering

Nadat de opdracht is uitgevoerd zal de notaris het dossier ten minste tien (10) jaar bewaren. Daarna staat het de notaris vrij het dossier te vernietigen. Bij eventuele geschillen na verloop van de termijn van tien jaar zal de bewijslast zoveel mogelijk aan de zijde van de opdrachtgever liggen.

 

Artikel 8
Beroeps- en Gedragsregels/Aansprakelijkheid

1.De notaris houdt zich aan alle bestaande beroeps- en gedragsregels. Een uitleg van deze regels is te vinden in de door de KNB in overleg met de Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis opgestelde consumentenbrochure ‘Spelregels voor notaris en consument’. Deze brochure is terug te vinden op www.knb.nl en kan op verzoek worden verstrekt. 

2.De aansprakelijkheid van de notaris is beperkt tot de dekking waarvoor een beroepsaansprakelijkheidsverzekering is afgesloten, vermeerderd met het eventuele eigen risico. In de geldende Beroeps- en gedragsregels zijn minimum normen opgenomen waaraan de verzekering moet voldoen.

 

Artikel 9
Auteursrecht

De notaris behoudt zich op zijn producten de intellectuele eigendomsrechten voor zoals bedoeld in de Auteurswet. Derhalve is het niet toegestaan verstrekte tekstdragers door te leveren aan derden.

Artikel 10
Geschillenregelingen/Toepasselijk recht/bevoegde rechter/termijnen/Beroeps- en gedragsregels

1.Er geldt een Klachten- en Geschillenregeling Notariaat. Zie daarvoor www.knb.nl en www.degeschillencommissie.nl.

2.Op de dienstverlening en de eventuele aansprakelijkheidstelling is Nederlands recht van toepassing. Voor beslechting van geschillen is uitsluitend de Nederlandse rechter of de Geschillencommissie bevoegd.

3.Op alle in deze algemene voorwaarden genoemde termijnen is de Algemene termijnenwet van toepassing.

Artikel 11

Op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) is de notaris verplicht tot het verrichten van cliëntenonderzoek en het doen van een melding bij een vermoeden van witwassen of het financieren van terrorisme.

Vastgesteld op 11 november 2008, gewijzigd op 9 april 2014, op 8 mei 2018 en laatstelijk herzien op 1 oktober 2021.