Gebruikelijke werkzaamheden

Hieronder vindt u een overzicht van de gebruikelijke werkzaamheden:

 • onderzoek van het eigendomsbewijs van de verkoper om na te gaan hoe en wanneer de eigendom is verworven;
 • controle bij het kadaster naar de tenaamstelling van het onderpand (met oog op het opmaken van de koopovereenkomst (ook wel "voorlopig koopcontract" genoemd) of meteen na ontvangst van de al getekende koopovereenkomst); herhaling van dit onderzoek vlak voor het ondertekenen van de akte;
 • het desgewenst opmaken van de koopovereenkomst, in het bijzijn van verkoper en koper en de makelaar(s);
 • het opvragen/bestuderen van de hypotheekinstructie van de financier die geld aan de koper leent, en het aan de hand daarvan zonodig contact opnemen met de financier en de koper;
 • controle van de identiteit van de partijen, aan de hand van identiteitspapieren (paspoort/rijbewijs/Nederlandse of Europese identiteitskaart/verblijfskaart);
 • onderzoek naar de huwelijkssituatie/partnerschapssituatie. Was verkoper ten tijde van de eigendomsverkrijging gehuwd en is dat nu nog zo? Dit is van belang voor de bevoegdheid van de verkoper om te leveren;
 • onderzoek naar de persoonlijke omstandighedenvan partijen in overige registers (faillissements-, curatele-, bewind-, gezags-, huwelijks- en partnerschapsgoederenregister of handelsregister;
 • het tenminste drie maal raadplegen van het kadaster op eventueel aanwezige hypotheken en beslagen op het betreffende onderpand. (Bij ontvangst koopovereenkomst, vlak voor ondertekening van de akte en na de inschrijving van de akte in de openbare registers;
 • indien uit het kadasteronderzoek blijkt dat er een hypotheek of beslag op het desbetreffende onderpand rust, moet worden gevraagd hoeveel de verkoper in verband daarmee verschuldigd is en moet de betreffende instantie toestemming geven tot 'doorhaling' van de hypotheek of het beslag. Voor die doorhaling moet een akte worden opgemaakt;
 • onderzoek naar eventueel uit het kadaster blijkende inbreuken op de volledige eigendom (Wet Voorkeursrecht Gemeenten, Belemmeringswet Privaatrecht, Monumentenwet, erfdienstbaarheden, kwalitatieve verplichtingen, kettingbedingen enzovoorts);
 • zonodig de wettelijke vereiste toestemming(en) vragen, bijvoorbeeld van de gemeente in geval van erfpacht, of van de vereniging van eigenaars in geval van een appartementsrecht, van de algemene vergadering van aandeelhouders in het geval een vennootschap verkoopt of koopt;
 • het informeren van de vereniging van eigenaars in geval van een appartementsrecht, en het onderzoeken van evenutele achterstanden in de bijdrage van die vereniging;
 • het opmaken van de akte, met toezending vooraf van de ontwerptekst aan partijen en makelaars en/of bemiddelaars;
 • het gevraagd en ongevraagd geven van voorlichting over de consequenties verbonden aan het ondertekenen van de akte(n);
 • het toezicht houden op de betaling van de overeengekomen waarborgsom of op de afgifte van de bankgarantie;
 • het tijdig versturen van nota's van afrekening aan partijen, met vermelding van de koopprijs, verrekening van de jaarlijkse eigenaarslasten en de bijdrage aan de vereniging van eigenaars bij appartementsrechten indien deze door de verkoper zijn opgegeven, opgave van de verschuldigde overdrachtsbelasting en verdere kosten;
 • het opvragen van de hypotheekgelden en het controleren of de volledige koopprijs (inclusief de hypotheeksom) tijdig op de derdengeldenrekening van de notaris is gestort;
 • het aanbieden van de akte(n) bij het kadaster ter inschrijving;
 • controle van inschrijving bij het kadaster, het uitbetalen van gelden en het afgeven van de afschriften van de akte(n).