Gezag en voogdij

Ouders die met elkaar zijn getrouwd of met elkaar een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan, oefenen gezamenlijk het ouderlijk gezag uit. Overlijdt één van hen, dan blijft de ander met het ouderlijk gezag belast. Overlijdt ook deze ouder dan benoemt de kantonrechter een voogd over de kinderen, tenzij de ouder in een testament al een voogd heeft benoemd, Wanneer beide ouders tegelijk overlijden geldt hetzelfde.

Ouderlijk gezag voor ongehuwde moeder

Een ongehuwde moeder die meerderjarig is als haar kind wordt geboren heeft alleen het ouderlijk gezag over haar kind. Een ongehuwde, niet als partner geregistreerde, minderjarige moeder krijgt het gezag automatisch op het tijdstip dat zij meerderjarig wordt, tenzij op dat tijdstip een ander met het gezag is belast. Dan kan zij wel de kantonrechter verzoeken om haar met het ouderlijk gezag te belasten.


Gezamenlijk gezag voor ongehuwden

Als de ouders die niet met elkaar zijn gehuwd of gehuwd zijn geweest gezamenlijk het ouderlijk gezag willen krijgen, dan moeten zij samen een verzoek tot aantekening van het gezamenlijk gezag in het gezagsregister indienen bij de griffie van het kantongerecht. Het gezamenlijk gezag ontstaat door de aantekening. Deze aantekening kan in een aantal gevallen door de kantonrechter worden geweigerd.